Pae 1 , Tallinn, 3 korrus

Koolituse korraldus

Bellanora autokooli õppekorraldus

(Need reeglid kehtivad autokoolis alates 01.07.2006)

Need eeskirjad kehtestavad B-kategooria sõidukite juhtide koolituse korra, mida juhib Bellanora autokool.

 

 1. TINGIMUSED

1.1. Autokool — Bellanora reg.nr.10427120. Luba 3782 NTM õppimiseks

1.2. Kursused — kursused B-kategooria sõidukite juhtidele.

1.3. Õpetaja on litsentseeritud teooria või sõiduõpetaja.

1.4. Autokooli õpilane, kes on registreeritud koolituse jaoks autokooli direktori korralduse alusel.

 1. KOOLITUSE REGISTREERIMINE

2.1. Need, kes soovivad autokoolis õppida, peavad end registreerima isiklikult ja olema autokoolis registreerimise ajal vähemalt 15,5-aastased.

2.2. Koolituseks registreerumiseks peate autokooli nõudmisel esitama järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument ja vajadusel ka dokument, mis kinnitab õigust viibida Eesti territooriumil;
 • värvifoto suurus 35 * 45 mm;
 • asjakohane tervisetõend, mis on väljastatud mitte varem kui kaks kuud enne klasside alustamist autokoolis.

2.3. Üliõpilase tervisetõendit säilitatakse autokoolis kuni koolituse lõpuni.

 1. KOOLITUSE SUURUS JA TINGIMUSED

3.1. Autokooli kursuse maht vastab riiklikule programmile ja teistele Eesti Vabariigi õigusaktidele kehtestatud minimaalsele koolitusele.

3.2. Liikluse teooria kursus hõlmab 42 õppetundi (õppetunni kestus 45 minutit), millest 1 õppetund on pühendatud liikluse teooriaeksamile.

3.3. Praktiline sõiduõpe sisaldab 40 õppetundi (ühe õppetunni kestus on 25 minutit), millest 2 õppetundi pühendatakse sisemise sõidueksamile.

3.4.Koolitusi viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigi asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

3.5. Kursuse kestus on vähemalt 2 ja mitte rohkem kui 6 kuud.

3.6. Kui õpilane ei ole 6 kuu jooksul autokooli registreerimisest alates autokooli lõpetanud, peab ta autokoolis õppimise jätkamiseks maksma täiendõppe tasu vastavalt kehtivatele autokoolide määradele.

 1. HARIDUSPROTSESS

4.1. Liikluse teooriakursus

4.1.1 Liikluse teooria õppetunnid viiakse läbi vastavalt autokooli direktori poolt kinnitatud õppekavale ja ajakavale.

4.1.2. Teoreetilisi õppetunde viib läbi õpetaja, kellel on vastav riiklik litsents.

4.1.3. Teooriaõpetaja on kohustatud läbi viima õppetunde vastavalt riiklikule õppekavale, märkima kohalolijaid ja pidama arvestust teooriaõppes osalemise kohta.

4.1.4. Õpilane on kohustatud hoidma distsipliini teooria õppetundide ajal, tema käitumine peab vastama üldtunnustatud moraali standarditele.

4.1.5. Õpilasel ei ole õigust rikkuda või hävitada autokooli vara.

4.2. Praktiline sõitmine

4.2.1. Praktilisi sõidutunde viiakse läbi vastavalt õpilase ja sõiduõpetaja vahel kokku lepitud individuaalsele klasside ajakavale.

4.2.2. Autojuhtimist juhib õpetaja, kellel on asjakohane riiklik litsents ja spetsiaalselt varustatud koolitusauto.

4.2.3. Sõiduõpetaja on kohustatud jõudma õppetunni kohale õigeaegselt ja valmistama õppetunniks õppeauto, mis kogu õppetunni jooksul peab olema heas tehnilise seisukorras.

4.2.4. Sõiduõpetaja peab tunde pidama vastavalt riiklikule õppekavale, täitma sõidukaardi ja pidama arvestust sõidutundide kohta.

4.2.5. Õpilane peab jõudma sõiduõppe kohale õigeaegselt. Kogu õppetundi jooksul täitma õpetaja nõuded. Kui õpilane ei saa mingil põhjusel õppetunnile määratud ajaks saabuda, peab ta sellest õpetajat teavitama vähemalt 12 tundi enne õppetunni algust. Vastasel juhul õppeauto seismine toimub õpilase arvel.

 1. EKSAMID AUTOKOOLIS

5.1. Pärast kursuse läbimist on õpilasel õigus eksameid läbida.

5.2. Eksamid tehakse eksamikomisjoni poolt.

5.3. Eksamikomisjoni koosseis koosneb autokooli õpetajatest ja kinnitab autokooli direktori korraldusega.

5.4. Eksamite aja ja koha määrab autokool.

5.5. Korduvad eksamid on lisatasu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5.6. Liikluse teooria loetakse kehtivaks ühe kuu jooksul alates eksami päevast. Eksamile antakse 45 küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui tehakse 4 viga. Kui sõidueksamit ei sooritata esimese kuu jooksul peale teooriaeksamit, tuleb teooriaeksam uuesti läbi viia.

5.6. Eksamite läbiviimise ja hindamise kord peab toimuma Eesti õigusaktides sätestatud korras.

 1. AUTOKOOLI LÕPETAMINE

6.1. Kui õpilane läbib autokooli eksami edukalt, peab autokooli juhtkond viie tööpäeva jooksul väljastama õpilasele autokooli kursuse läbimistunnistuse, mis arvestatakse alates eduka sõidueksami sooritamise päevast.

6.2. Sertifikaati ei saa väljastada õpilasele, kellel ei ole vastavat 16-tunnise esmaabikursuse osalemise tunnistust.

6.3. Õpilasel on õigus õppida ja läbida eksameid autokoolis 6 kuud, alates päevast, mil ta registreerus koolituseks Auto Registris. Selle aja möödumisel loetakse õpilane automaatselt autokoolist vallandatuks ning autokoolieksamite puhul on ta kohustatud tasuma õpingute jätkamise eest vastavalt kehtivale autokooli tasemele.

 1. JUHTIMISKOOLIDEST SISSETAMINE

7.1. Õpilane võib olla autokooli direktori korraldusega vallandatud, kui ta ei viibi üle 25% kogu õppetundide arvust, samuti juhul, kui õpilane ei täida punkti 4.1.4 ja 4.1.5 nõudeid nende eeskirjade kohaselt.

7.2. Õpilane loetakse automaatselt autokoolist vallandatuks, kui ta ei ole 6 kuu jooksul autokooli lõpetanud, alates tema registreerimisest Auto Registrisse.

7.3. Õpilane peab autokooli informeerima, kui ta mingil põhjusel ei saa ajutiselt klassides osaleda, vastasel juhul on õpilane välja saadetud.

7.4. Õpilane loetakse vallandatuks, kui ta rikub Autokooli kehtestatud ajakava.

 1. KOOLITUSMAKSUS

8.1. Makse summa määrab autokooli vastavalt kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on käesolevate eeskirjade lahutamatu osa.

8.2. Autokooli kursuste õppemaksu tuleb tasuda enne õppetunni algust.

8.3. Koolituse eest saab tasuda sularahas või ülekandega autokooli kontole pangas väljastatud arve alusel.

8.4. Poolte kokkuleppel võib makse teha osades, kuid mitte rohkem kui 4 (nelja) nädala jooksul alates kursuste registreerimisest. Sellisel juhul tuleb tasuda vastavalt õppemaksu ajakavale, mille koostab Autokooli juhtkond.

8.5. Kui makset ei tehta maksegraafikus määratud tähtpäeval, loetakse õpilane autokoolist vallandatuks ja võib jätkata õppimist, kui ta tasub täiendõppe tasu ja tasu vastavalt sõiduõppe kooli praegusele hinnakirjale.

8.6. Alla 18-aastase õpilase tasu teeb õpilase vanem või volitatud esindaja.

8.7. Kui õpilane on maksnud kursuse maksumuse tervikuna või osaliselt, kuid mingil põhjusel ei ole alustanud klasside tasumist kolme kuu jooksul alates maksmise päevast ning selle aja jooksul on kursuse maksumus suurenenud, siis peab ta maksma kursuse maksumuse. Vastasel juhul peatatakse klassid seni, kuni õpilane maksab erinevuse.

8.8. Ettemakseid saab õpilasele tagasi maksta seitsme päeva jooksul, alates ettemaksu kuupäevast, õpilase kirjaliku taotluse alusel.

8.9. Autokool on kohustatud esitama maksuhaldurile maksja andmed ja tema poolt kursuste eest makstud summa vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.

 

Vitali Kovtun

Bellanora Autokooli direktor